search

On Nov. 13, 2020, Superintendent Susana Cordova announced she was stepping down after two years as our district’s first Latina superintendent, and more than 30 years as an educator and leader in DPS. 

This departure means that DPS is now engaged in the search for a new district leader who understands the past, present and future of DPS and who will drive the district forward in our pursuit of Equity as our core identity.

The Denver Board of Education selected Dwight Jones as interim superintendent in December, and will be sharing more information about the timeline for the new superintendent search soon. Engagement with our staff, families, students, and community will be the top priority throughout this process.

Read the Board's Overview Statement »
Share Your Comments and Questions About the Search »
Student smiling

El 13 de noviembre de 2020, la superintendente Susana Córdoba anunció que dejaría el cargo, después de 2 años como nuestra primera superintendente latina y más de 30 como educadora y líder en DPS.

Su partida implica que DPS ahora está buscando un nuevo líder del Distrito que comprenda el pasado, el presente y el futuro de DPS, y que lo haga avanzar hacia la conquista de la equidad, elemento fundamental de nuestra identidad.

El Consejo de Educación de Denver eligió en diciembre a Dwight Jones como superintendente interino, y pronto dará más información sobre la cronología de la búsqueda del nuevo superintendente. La participación de nuestro personal, las familias, los estudiantes y la comunidad será la prioridad absoluta a lo largo del proceso.

Lea la declaración de las generalidades del Consejo »
Comparta sus comentarios y preguntas sobre la búsqueda »
Student smiling

Vào ngày 13 tháng 11 năm 2020, Giám đốc Học khu Susana Cordova thông báo rằng cô ấy sẽ từ chức sau hai năm làm việc với tư cách là giám đốc người La-tinh đầu tiên của học khu chúng tôi và hơn 30 năm với tư cách là nhà giáo dục và lãnh đạo trong DPS.

Sự ra đi này cũng có nghĩa là DPS hiện đang bắt đầu tiến hành tìm kiếm một nhà lãnh đạo học khu mới, người hiểu rõ quá khứ, hiện tại và tương lai của DPS và người sẽ đưa học khu tiến lên trong việc theo đuổi sự Bình đẳng như là bản sắc cốt lõi của chúng tôi.

Hội đồng Giáo Dục Denver đã lựa chọn Dwight Jones là giám đốc học khu lâm thời vào Tháng Mười Hai, và sẽ sớm chia sẻ thêm thông tin về các mốc thời gian trong quá trình tìm kiếm giám đốc học khu mới. Việc tương tác với nhân viên, gia đình, học sinh và cộng đồng của chúng tôi sẽ là ưu tiên hàng đầu trong suốt quá trình này.

Read the Board's Overview Statement » Đọc Tuyên bố Giới thiệu Tổng quan của Hội đồng »
Share Your Comments and Questions About the Search » Chia sẻ Ý kiến Nhận xét và Thắc mắc của Quý vị về việc Tìm kiếm »
Student smiling

في 13 نوفمبر 2020، أعلنت المدير العام سوزانا كوردوفا بأنها ستتنحى عن منصب المدير العام بعدما شغلته لمدة عامين باعتبارها أول مدير عام من أصول لاتينية في منطقتنا التعليمية وبعد 30 عامًا من عملها كمُعلمة وقائدة في مدارس DPS.

إن هذا الرحيل يعني أن DPS تبحث الآن عن قائد جديد للمنطقة التعليمية على دراية بماضي مدارس DPS وحاضرها ومستقبلها، والذي سيدفع المنطقة التعليمية إلى الأمام في سبيل سعينا لتحقيق المساواة والعدالة باعتبارها هويتنا الأساسية.

لقد اختارمجلس التعليم في دنفر دوايت جونز ليكون المدير العام المؤقت في ديسمبر، وسيشارك المزيد من المعلومات حول الجدول الزمني للبحث عن المدير العام الجديد قريبًا. ستكون المشاركة مع موظفينا وعائلاتنا وتلاميذنا ومجتمعنا على رأس أولوياتنا خلال هذه العملية.

اطلع على اللمحة العامة المقدمة من المجلس »
شارك تعليقاتك وأسئلتك حول البحث »
Student smiling