search

Centering Community in Denver Public Schools

Superintendent Marrero’s Transition Process

Planning for the future of Denver Public Schools will be done with the guidance and input of our community. This work started with the Superintendent’s Listening and Learning Tour, where Superintendent Alex Marrero asked students, staff, the Board of Education and community to answer three key questions: 

 1. What is going well in DPS?
 2. What improvements are needed?
 3. What advice do you have for Dr. Marrero?

With the answers to these questions from across the community to ground the work moving forward, the Superintendent will collaborate directly with community members and members of team DPS to plan for the future of DPS. The second phase of the transition begins with the Superintendent’s Transition Advisory Team, which is a diverse group of community members and DPS staff who are charged with creating recommendations that guide the development of our next multi-year strategic plan.

The recommendations from the Transition Team will build the foundation for the next phase of work, the Superintendent’s New Strategic Plan Advisory Team, which will directly support the development of a new multi-year strategic plan.

Superintendent Dr. Alex Marrero

Phases of the Superintendent’s Transition

Centrados en la comunidad de las Escuelas Públicas de Denver

Proceso de transición del superintendente Marrero

La planificación del futuro de las Escuelas Públicas de Denver se llevará a cabo con la guía, opiniones y sugerencias de nuestra comunidad. Esta labor comenzó con el Recorrido del superintendente para escuchar y aprender, Donde el superintendente Alex Marrero pidió a los estudiantes, miembros del personal, Consejo de Educación y miembros de la comunidad que respondieran tres preguntas clave:

 1. ¿Qué estamos haciendo bien en DPS?
 2. ¿Qué mejoras son necesarias?
 3. ¿Qué consejo le darían al Dr. Marrero?

Con las respuestas de toda la comunidad a estas preguntas como base de la labor, el superintendente colaborará directamente con los miembros de la comunidad y del equipo de DPS para planificar el futuro de DPS. La segunda fase de la transición comienza con el Equipo Asesor para la transición del superintendente, que es un grupo diverso de miembros de la comunidad y del personal de DPS que están encargados de crear recomendaciones que guíen el desarrollo de nuestro próximo plan estratégico plurianual.

Las recomendaciones del Equipo de transición sentarán las bases para la siguiente fase de la labor, el Equipo asesor para el nuevo plan estratégico del superintendente, que apoyará directamente el desarrollo de un nuevo plan estratégico plurianual.

Superintendent Dr. Alex Marrero

Fases de transición del superintendente

Đặt Cộng Đồng vào Trung Tâm tại Denver Public Schools

Quá trình Chuyển giao của Giám đốc Học khu Marrero

Lập kế hoạch cho tương lai của Denver Public Schools sẽ được thực hiện với sợ hướng dẫn và đóng ý kiến từ cộng đồng của chúng ta. Công việc này bắt đầu với Chuyến đi Tiếp thu và Tìm hiểu Ý kiến của Giám đốc Học khu, tức là Giám đốc Học khu Alex Marrero đã đề nghị các học sinh, nhân viên, Hội đồng Giáo dục và cộng đồng trả lời ba câu hỏi chính:

 1. Điều gì đang được làm tốt tại DPS?
 2. Cần cải thiện ở điểm nào?
 3. Bạn có lời khuyên nào dành cho Tiến sĩ Marrero không?

Với câu trả lời cho những câu hỏi này từ khắp nơi trong cộng đồng để tạo cơ sở cho công việc sau này, Giám đốc Học khu sẽ cộng tác trực tiếp với các thành viên cộng đồng và thành viên của nhóm DPS để lập kế hoạch cho tương lai của DPS. Giai đoạn thứ hai của quá trình chuyển giao bắt đầu với Nhóm Cố vấn Chuyển giao của Giám đốc Học khu, đây là một nhóm đa dạng gồm các thành viên cộng đồng và nhân viên DPS có nhiệm vụ đưa ra các khuyến nghị hướng dẫn việc phát triển kế hoạch chiến lược nhiều năm tiếp theo của chúng ta.

Các đề xuất từ Nhóm Chuyển Giao sẽ xây dựng nền tảng cho giai đoạn tiếp theo của công việc, Nhóm Tư vấn Kế hoạch Chiến lược Mới của Giám đốc Học khu, họ sẽ hỗ trợ trực tiếp cho việc xây dựng một kế hoạch chiến lược mới cho nhiều năm.

Superintendent Dr. Alex Marrero

Các giai đoạn chuyển giao của Giám đốc Học khu

التركيز على المجتمع في Denver Public Schools

عملية الانتقال تحت إشراف مدير عام المنطقة التعليمية السيد ماريرو

سيعتمد التخطيط لمستقبل Denver Public Schools على التوجيهات الإرشادية لمجتمعنا ومساهماته. وقد بدأ هذا العمل بجولة الاستماع والتعلّم لمدير عام المنطقة التعليمية، وفيها طلب المدير العام أليكس ماريرو من الطلاب والموظفين وأعضاء مجلس التعليم والمجتمع الإجابة على ثلاثة أسئلة رئيسية:

 1. ما الذي يسير بشكل جيد في DPS؟
 2. ما التحسينات المطلوبة؟
 3. ما نصيحتك للدكتور ماريرو؟

بفضل الإجابات التي قدمها جميع أفراد المجتمع على هذه الأسئلة لإرساء أسس العمل للمضي قدمًا، سيتعاون المدير العام مباشرة مع أعضاء المجتمع وأعضاء فريق DPS للتخطيط لمستقبل DPS. وتبدأ المرحلة الثانية من الانتقال بالفريق الاستشاري الانتقالي للمدير العام، وهو مجموعة متنوعة من أعضاء المجتمع وموظفي DPS المكلفين بوضع التوصيات التي توجه تطوير خطتنا الاستراتيجية التالية متعددة السنوات.

ستضع التوصيات الصادرة عن فريق الانتقال الأساس اللازم للمرحلة التالية من العمل، الفريق الاستشاري للخطة الاستراتيجية الجديدة تحت إشراف المدير العام، والذي سيدعم مباشرة تطوير خطة استراتيجية جديدة متعددة السنوات.

Superintendent Dr. Alex Marrero

مراحل عملية الانتقال تحت إشراف المدير العام