search

Superintendent’s Transition Advisory Team

The second phase of Superintendent Marrero’s transition process begins with the Transition Teamwhich is a diverse group of community members and DPS staff who are charged with creating recommendations that guide the development of our next multi-year strategic plan.

What are the objectives of the Transition Advisory Team?

The Transition Advisory Team will analyze data from the district, including the findings from the Superintendent’s Listening and Learning Tour to identify areas of strength, weakness, opportunity, and threat in the district. The work of the Transition Advisory Team will culminate in the development of 2-3 recommendations from each of three subcommittees.

How is the Transition Advisory Team structured?

The team will be made up of 63 members assigned to one of three subcommittees: 

 • Student Experience & Achievement
 • Equity & Excellence
 • Operational Effectiveness

The Transition Advisory Team will meet weekly from Nov. 3 through Dec. 15, 2021.

The recommendations from the Transition Advisory Team will build the foundation for the next phase of work, the Superintendent’s New Strategic Plan Advisory Team, which will be charged with the development of a new multi-year strategic plan.

Transition Team Subcommittees

Student Experience and Achievement

Subcommittee Chair: Maria del Carmen Salazar, Ph.D.

The Student Experience and Achievement subcommittee includes 21 Transition Advisory Team members who are charged with analyzing district data through the lens of our DPS students. Subcommittee members include DPS parents, community members, alumni, teachers, advocates, school leaders and central office team members.

Student writing
Student

Equity and Excellence

Subcommittee Chair: Brenda J. Allen, Ph.D.

The Equity and Excellence subcommittee includes 21 Transition Advisory Team members who are charged with analyzing district data through the lens of equity. Subcommittee members include DPS teachers, community members, university staff, central office team members and advocates.

Operational Effectiveness

Subcommittee Chair: Ron G. Cabrera, Ph.D.

The Operational Effectiveness subcommittee includes 21 Transition Advisory Team members who are charged with analyzing district data through the lens of operations and efficacy. Subcommittee members include DPS teachers, school leaders, central office team members, community members, athletics team members, advocates and city partners.

Student

Transition Team Meetings

Meeting agendas, minutes and materials will be added as they become available. Click the meeting date for access to these resources.

Tuesday, Dec. 14, 2021

Wednesday, Dec. 8, 2021

Wednesday, Dec. 1, 2021

Resources, Reports and Data

Equipo asesor para la transición del superintendente

Comienza la segunda fase del proceso de transición del superintendente Marrero con el equipo de transición, que es un grupo diverso de miembros de la comunidad y del personal de DPS encargados de crear recomendaciones que orienten  el desarrollo de nuestro próximo plan estratégico plurianual.

¿Cuáles son los objetivos del comité asesor para la transición?

El Comité asesor para la transición analizará los datos del Distrito, incluyendo los hallazgos derivados del Recorrido del superintendente para escuchar y aprender, a fin de identificar las áreas de fortaleza, debilidad, oportunidad y amenazas del Distrito. La labor del Equipo asesor para la transición culminará con el desarrollo de 2 o 3 recomendaciones de parte de cada uno de los tres subcomités.

¿Cómo está estructurado el Equipo asesor para la transición?

El equipo estará integrado por 63 miembros asignados a uno de tres subcomités:

 • Experiencia y logros estudiantiles
 • Equidad y excelencia
 • Eficacia operativa

El Equipo asesor para la transición se reunirá cada semana desde el 3 de noviembre hasta el 15 de diciembre de 2021.

Las recomendaciones del Equipo de transición sentarán las bases para la siguiente fase de la labor, el Equipo asesor para el nuevo plan estratégico del superintendente, que se encargará de desarrollar un nuevo plan estratégico plurianual.

Subcomités del equipo de transición

Experiencia y logros estudiantiles

Presidente del subcomité: Maria del Carmen Salazar, Ph.D.

El subcocomité de experiencia y logros estudiantiles incluye 21 miembros del Equipo asesor para la transición que están encargados de analizar los datos del Distrito desde la óptica de nuestros estudiantes de DPS. Los miembros del subcomité incluyen padres de DPS, miembros de la comunidad, exalumnos, maestros, defensores, líderes escolares y miembros del equipo de la oficina central.

Student writing
Student

Equidad y excelencia

Presidente del subcomité: Brenda J. Allen, Ph.D.

El subcomité de equidad y excelencia incluye 21 miembros del Equipo asesor para la transición que están encargados de analizar los datos del Distrito desde el punto de vista de la equidad. Entre los miembros del subcomité se incluyen maestros de DPS, miembros de la comunidad, personal universitario, miembros del equipo de la oficina central y defensores.

Eficacia operativa

Presidente del subcomité: Ron G. Cabrera, Ph.D.

El subcomité de eficacia operativa incluye 21 miembros del Equipo asesor para la transición que están encargados de analizar los datos del distrito desde el punto de vista de operaciones y eficacia. Entre los miembros del subcomité se incluyen maestros de DPS, directores de escuelas, miembros del equipo de la oficina central, miembros de la comunidad, miembros de los equipos deportivos, defensores y aliados de la ciudad.

Student

Reuniones del equipo de transición

Los temarios de las reuniones, actas y materiales se agregarán en la medida en que estén disponibles. Hagan clic en la fecha de la reunión para tener acceso a estos recursos.

Wednesday, Nov. 10, 2021

Required review for Transition Advisory Team members:

 1. Listening and Learning Tour Full Report
 2. Listening and Learning Tour Executive Summary

General meeting resources:

Recursos, informes y datos

Đội ngũ Cố vấn Chuyển tiếp của Giám đốc Học khu

Giai đoạn hai trong quy trình chuyển tiếp của Giám đốc Học khu Marrero bắt đầu với Đội ngũ Chuyển tiếp – là một nhóm đa dạng gồm các thành viên cộng đồng và nhân viên DPS với trách nhiệm lập ra các đề xuất giúp làm kim chỉ nam cho việc phát triển kế hoạch chiến lược đa niên kế tiếp.

Mục tiêu của Đội ngũ Cố vấn Chuyển tiếp là gì?

Đội ngũ Cố vấn Chuyển tiếp sẽ phân tích dữ liệu từ Học khu, kể cả các kết luận từ Đợt Tham quan Lắng nghe và Học hỏi của Giám đốc Học khu để xác định các lĩnh vực ưu điểm, nhược điểm, cơ hội và nguy cơ trong Học khu. Muc tiêu trên hết trong công việc của Đội ngũ Cố vấn Chuyển tiếp là giúp phát triển 2-3 đề xuất từ mỗi trong số ba tiểu ban (tiểu ủy ban).

Đội ngũ Cố vấn Chuyển tiếp có cơ cấu tổ chức như thế nào?

Đội ngũ này sẽ gồm có 63 thành viên được ấn định cho một trong ba tiểu ban:

 • Trải nghiệm & Thành tích Học sinh
 • Bình đẳng & Xuất sắc
 • Hiệu quả Hoạt động

Đội ngũ Cố vấn Chuyển tiếp sẽ họp mặt hàng tuần từ ngày 3 Tháng Mười Một cho đến hết ngày 15 Tháng Mười Hai, 2021.

Các đề xuất của Đội ngũ Cố vấn Chuyển tiếp sẽ xây dựng nền tảng cho giai đoạn công việc tiếp theo, Đội ngũ Cố vấn Kế hoạch Chiến lược Mới của Giám đốc Học khu – sẽ chịu trách nhiệm thiết lập kế hoạch chiến lược đa niên mới.

Các Tiểu ban của Đội ngũ Chuyển tiếp

Trải nghiệm và Thành tích Học sinh

Chủ tịch Tiểu Ban: Maria del Carmen Salazar, Tiến Sĩ

Tiểu ban Trải nghiệm và Thành tích của Học sinh gồm có 21 thành viên từ Đội ngũ Cố vấn Chuyển tiếp với nhiệm vụ phân tích dữ liệu của Học khu qua lăng kính của học sinh DPS. Các thành viên tiểu ban bao gồm phụ huynh, thành viên cộng đồng, cựu học sinh, giáo viên, người ủng hộ quyền lợi, lãnh đạo trường và nhân viên văn phòng trụ sở của DPS.

Student writing
Student

Bình đẳng và Xuất sắc

Chủ tịch Tiểu Ban: Brenda J. Allen, Tiến sĩ

Tiểu ban Bình đẳng và Xuất sắc gồm có 21 thành viên từ Đội ngũ Cố vấn Chuyển tiếp với nhiệm vụ phân tích dữ liệu của Học khu qua lăng kính bình đẳng. Các thành viên tiểu ban bao gồm giáo viên DPS, thành viên cộng đồng, nhân viên trường đại học, thành viên văn phòng trụ sở và những người ủng hộ quyền lợi cho DPS.

Hiệu quả Hoạt động

Chủ tịch Tiểu Ban: Ron G. Cabrera, Ph.D.

Tiểu ban Hiệu quả Hoạt động tích gồm có 21 thành viên từ Đội ngũ Cố vấn Chuyển tiếp với nhiệm vụ phân tích dữ liệu của Học khu qua lăng kính hoạt động vận hành và tính hiệu quả. Các thành viên tiểu ban bao gồm giáo viên, lãnh đạo trường, thành viên văn phòng trụ sở, thành viên cộng đồng, thành viên các nhóm thể thao, những người ủng hộ quyền lợi cho DPS và các đối tác của thành phố.

Student

Các Buổi họp của Đội ngũ Chuyển tiếp

Chương trình họp, biên bản và tài liệu cuộc họp sẽ được thêm vào khi có. Bấm vào ngày họp để truy cập các nguồn tư liệu này.

Wednesday, Nov. 10, 2021

Required review for Transition Advisory Team members:

 1. Listening and Learning Tour Full Report
 2. Listening and Learning Tour Executive Summary

General meeting resources:

Nguồn Trợ giúp, Báo cáo và Dữ liệu

الفريق الاستشاري للمرحلة الانتقالية للمدير العام

تبدأ المرحلة الثانية من للعملية الانتقالية للمدير العام ماريرو بفريق انتقالي يضم مجموعة متنوعة من أعضاء المجتمع وموظفي مدارس دنفر العامة الذين يحملون على عاتقهم مسؤولية صياغة توصيات توجه وضع الخطة الاستراتيجية متعددة السنوات المقبلة.

ما أهداف فريق الاستشاري الانتقالي؟

سيحلل الفريق الاستشاري بيانات المنطقة التعليمية بما في ذلك نتائج من جولة التفقد التي قام بها المدير العام لتحديد مواطن القوة والضعف والفريق والتهديد في المنطقة التعليمية. سيتوج عمل الفريق الاستشاري بصياغة 2-3 توصيات من كل لجنة فرعية

كيف تم تكوين الفريق الاستشاري للمرحلة الانتقالية؟

سيضم الفريق 63 عضواً ينضم كل منهم لواحدة من اللجان الفرعية الثلاث:

 • تجربة الطلاب والتحصيل
 • المساواة والتفوق
 • الفعالية التشغيلية

سيلتقي الفريق الاستشاري كل أسبوع في الفترة من 3 نوفمبر وحتى 15 ديسمبر 2021.

ستشكل توصيات الفريق الاستشاري للمرحلة الانتقالية أساساً لمرحلة العمل التالية، وهي الفريق الاستشاري للخطة الاستراتيجية الجديدة للمدير العام، والذي سيعهد إليه بوضع خطة استراتيجية جديدة متعددة السنوات.

اللجان الفرعية للفريق الانتقالي

تجربة الطلاب والتحصيل

رئيس اللجنة الفرعية: د. ماريا ديل كارمين سالازار

تضم اللجنة الفرعية لتجربة الطلاب والتحصيل 21 عضواً يتحملون مسؤولية تحليل بيانات المنطقة التعليمية من وجهة نظر طلاب مدارس دنفر العامة. تضم اللجنة الفرعية أولياء أمور للطلاب وأعضاء مجتمع وخريجين ومعلمين ومناصرين وقادة مدارس وعدداً من أعضاء المكتب الرئيسي.

Student writing
Student

المساواة والتفوق

رئيس اللجنة الفرعية: د. بريندا جي ألين

تضم اللجنة الفرعية للمساواة والتفوق 21 عضواً يتحملون مسؤولية تحليل بيانات المنطقة التعليمية بعدسة المساواة. تضم اللجنة الفرعية معلمين وأعضاء مجتمع وأعضاء هيئة تدريس بالجامعات وموظفين بالمكتب المركزي ومناصرين.

الفعالية التشغيلية

رئيس اللجنة الفرعية: د. رون جي كابريا

تضم اللجنة الفرعية للفعالية التشغيلية 21 عضواً يتحملون مسؤولية تحليل بيانات المنطقة التعليمية بعدسة التشغيل والكفاءة. تضم اللجنة الفرعية معلمين وقادة مدراس وموظفين من المكتب المركزي وأعضاء مجتمع وأعضاء الفرق الرياضية ومناصرين وشركاء من المدينة.

Student

اجتماعات الفريق الانتقالي

سيتم إضافة جداول أعمال الاجتماعات ومحاضر الاجتماعات والمواد فور توفرها. انقر على تاريخ الاجتماع للوصول إلى هذه الموارد.

Wednesday, Nov. 10, 2021

Required review for Transition Advisory Team members:

 1. Listening and Learning Tour Full Report
 2. Listening and Learning Tour Executive Summary

General meeting resources:

الموارد والتقارير والبيانات